اسکرول بار

متره و برآورد سازه ساختمانی فولای یا بتنی ( متره مصالح )