کنترل طراحی و محاسبات سازه نگهبان ( با ارایه گزارش )