اسکرول بار

متره و برآورد جامع ساختمان ( متره مصالح معماری ، برق ، مکانیک ، سازه )